Betingelser for brug

1. AFTALEINDGÅELSE

1.1. Denne hjemmeside ejes og drives af Visma Plandisc A/S, Søren Frichs Vej 44D, DK-8230 Åbyhøj, Danmark, CVR 37204854 (herefter “Plandisc”).

1.2. Nærværende betingelser for brug (herefter “Betingelser”) accepteres ved at afkrydse “Jeg har læst og accepterer betingelser for brug” på bestillingsformularen, ved at anvende applikationen eller services eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf, og gælder mellem Plandisc og kunden (herefter “Kunden”). Hvis Kunden er en juridisk person accepteres disse vilkår på vegne af Kunden.

2. DRIFTSSTABILITET

2.1. Plandisc tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Plandisc kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Plandisc leveres, som den er og forefindes, og Plandisc fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

2.2. I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Plandisc at genskabe normal drift hurtigst muligt.

2.3. Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Plandisc uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i muligt omfang.

3. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

3.1. Programmet og information, der afgives fra Plandisc, undtagen Kundens data, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til Visma Plandisc A/S.

3.2. Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

4. PLANDISC ANSVAR

4.1. Plandisc fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af programmet, uanset om dette opstår i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

4.2. Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er Plandiscs samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden.

4.3. Kunden accepterer at skadesløsholde Visma Plandisc A/S mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af programmet.

5. KUNDENS BRUG OG FORPLIGTELSER

5.1. Kunden får adgang til Plandisc afhængig af omfanget af det valgte abonnement.

5.2. Adgangen er personlig og gælder udelukkende Kunden. Programmet må ikke benyttes af andre end Kunden, og hver person, der arbejder med Plandisc, skal have sin egen personlige konto.

5.3. Kunden skal sikre, at programmet ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade Plandisc navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

5.4. Hvis Kunden indfører persondata (fx navne, kontaktoplysninger) i Plandisc programmet, har Kunden det fulde ansvar for, at dette lovligt kan ske. Plandisc opfordrer til, at anvendelsen af de særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger) ikke forekommer eller begrænses mest muligt.

 

DATABEHANDLERAFTALE

1.0. Introduktion og baggrund

1.1. For at sikre, at såvel Plandisc som Kunden (sammen benævnt ”Parterne”) lever op til deres forpligtelser i henhold til nationale databeskyttelsesregler samt Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/679 (“Forordningen”), har Parterne indgået denne Databehandleraftale, som finder anvendelse i det omfang Kunden indfører personoplysninger i Planlægningsværktøjet, der stilles til rådighed af Plandisc, hvorved Plandisc behandler personoplysninger på vegne af kunden.

1.2. Bestemmelserne i denne Databehandleraftale finder ikke anvendelse, når:

(1) Kunden er en privat person, som bruger Plandisc’s planlægningsværktøj til rent personlige eller familiemæssige aktiviteter, eller

(2) Kunden ikke indfører Personoplysninger i planlægningsværktøjet.

2.0. Formål

2.1. Plandisc må alene behandle personoplysninger til formål, som er nødvendige for kunne levere sin service til Kunden.

3.0. Plandisc’s forpligtelser

3.1. Plandisc vil såvel nu som fremadrettet opfylde sine forpligtelser i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

3.2. Plandisc må alene behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra Kunden, herunder for så vidt angår overførsel af personoplysninger til tredjemand, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller til medlemsstaternes nationale ret. I sådanne tilfælde skal Plandisc underrette Kunden om dette retlige krav, inden behandlingen påbegyndes, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.

3.3. Plandisc har ikke nogen grund til at tro, at gældende lovgivning forhindrer Plandisc i at efterleve instruktionerne i denne databehandleraftale. Såfremt Plandisc på et senere tidspunkt bliver af den opfattelse, at Kundens instruks er i strid med gældende databeskyttelseslovgivning, skal Plandisc straks underrette Kunden herom.

3.4. Plandisc skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, herunder sådanne yderligere foranstaltninger, som måtte være nødvendige til at sikre tilstrækkelig sikkerhed mod at de behandlede oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende danske databeskyttelseslovgivning, jf. Forordningens artikel 32.

3.5. Personoplysninger er fortrolige og skal forblive fortrolige. Plandisc skal sikre, at alle, der behandler personoplysninger, har modtaget tilstrækkelig instruktion og undervisning i behandling af personoplysninger, samt har forpligtet sig til fortrolighed.

3.6. Plandisc skal bistå Kunden med at sikre overholdelse af forpligtelserne i medfør af Forordningens artikel 32-36 under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for Plandisc.

3.7. Plandisc skal underrette Kunden uden unødig forsinkelse, hvis Plandisc bliver bekendt med et sikkerhedsbrist, og Plandisc skal straks underrette Kunden om enhver anmodning om offentliggørelse af persondata fra en retshåndhævende myndighed, medmindre dette er forbudt efter gældende lovgivning.

3.8. Under hensynstagen til behandlingens karakter, bistår Plandisc Kunden – så vidt muligt og ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger – med opfyldelse af Kundens forpligtelser til at besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder som fastlagt i Forordningens kapitel 3.

3.9. Hvis Kunden kræver information eller assistance omkring sikkerhedsforanstaltninger og dokumentation eller information om, hvordan Plandisc behandler Personoplysninger, og en sådan anmodning indeholder information, som går ud over, hvad der er rimeligt og nødvendigt ifø1ge gældende databeskyttelseslovgivning, må Plandisc kræve betaling for sådanne yderligere services.

4.0. Kundens forpligtelser

4.1. Kunden garanterer såvel nu som fremadrettet at opfylde og at ville opfylde sine forpligtelser i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning Herunder forpligter Kunden sig til følgende:

  • Ved brug af planlægningsværktøjet, som stilles til rådighed af Plandisc, behandler kunden udelukkende personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning.
  • Kunden har et lovligt grundlag for at behandle Personoplysninger.
  • Kunden har ansvaret for nøjagtigheden, integriteten, indholdet af, pålideligheden og lovligheden af de personoplysninger, som behandles af Plandisc.
  • Kunden har opfyldt sin oplysningsforpligtelser over for de registrerede vedrørende behandlingen af personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

 

5.0. Brug af underdatabehandlere og videregivelse af data

5.1. Denne Databehandleraftale udgør Kundens forudgående generelle og specifikke skriftlige godkendelse af Plandisc’s brug af andre databehandlere (”Underdatabehandlere”). Kunden accepterer Plandisc’s brug af de Underdatabehandlere, som er angivet i Bilag 1.

5.2. Databehandlerens Underdatabehandlere er oplistet i den til enhver tid opdaterede liste over Underdatabehandlere, som kan ses her. Kunden skal orienteres, inden Plandisc udskifter eller tilføjer nye Underdatabehandlere. Kunden har dog kun ret til at protestere imod en ny Underdatabehandler, hvis denne ikke behandler data i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. I en sådan situation skal Plandisc demonstrere overensstemmelse ved at give Kunden adgang til Plandisc’s databeskyttelsesvurdering af Underdatabehandleren. Hvis der stadig er uenighed om anvendelsen af Underdatabehandleren, kan Kunden opsige sit abonnement på planlægningsværktøjet, at Kundens personoplysninger ikke behandles af den pågældende Underdatabehandler.

5.3. Forud for overførsel af persondata til en Underdatabehandler skal Plandisc sikre, at (1) Kunden ikke har protesteret imod brugen af denne Underdatabehandler; (2) Plandisc og Underdatabehandleren har indgået en aftale (”Underdatabehandleraftale”) svarende til indholdet af denne aftale, særligt for så vidt angår garanti for gennemførsel af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger; (3) Underdatabehandleraftalen vedrørende Kundens persondata ophører automatisk i tilfælde af opsigelse af denne Databehandleraftale.

5.4. Hvis en Underdatabehandler er etableret uden for eller personoplysninger opbevares uden for EU/EØS giver Kunden Plandisc autorisation til at sikre et tilstrækkeligt grundlag for overførsel af Personoplysninger til tredjeland på vegne af Kunden, herunder ved anvendelse af EU Kommissionens Standardkontrakter.

5.5. Plandisc bærer det fulde ansvar overfor Kunden i tilfælde af, at Underdatabehandleren ikke lever op til sine forpligtelser efter denne Databehandleraftale.

6.0. Adgang til revision

6.1. Plandisc stiller alle oplysninger, som er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i Forordningens artikel 28, til rådighed for Kunden.

6.2. Kunden er berettiget til at igangsatte en revision af Plandisc’s forpligtelser i henhold til Databehandleraftalen én gang årligt. Hvis Kunden er forpligtet hertil efter gældende lovgivning, kan der foretages revision oftere end en gang årligt. Kunden skal i forbindelse med anmodning om en revision medsende en detaljeret revisionsplan med en beskrivelse af omfang, varighed og startdato minimum fire uger forud for den foreslåede startdato. Det skal besluttes i fællesskab mellem Plandisc og Kunden, hvis en tredjepart skal foretage revisionen. Imidlertid kan Kunden lade Plandisc bestemme, at revisionen af sikkerhedsårsager skal foretages af en neutral tredjepart efter Plandisc’s valg, såfremt der er tale om et behandlingsmiljø, hvor flere dataansvarliges data er anvendt.

6.3. Under alle omstændigheder skal revision finde sted i normal kontortid på den relevante facilitet i overensstemmelse med Plandisc’s politikker og må ikke på urimelig vis forstyrre Plandisc’s sædvanlige kommercielle aktiviteter.

6.4. Kunden er ansvarlig for alle omkostninger i forbindelse med revision. Databehandlerens assistance i forbindelse hermed, der overskrider den almindelige service som Plandisc skal stille til rådighed som følge af gældende databeskyttelseslovgivning, afregnes særskilt.

 

7.0. Varighed og ophør

7.1. Databehandleraftalen træder i kraft ved Kundens indføring af persondata i Plandisc’s planlægningsværktøj.

7.2. Databehandleraftalen er gældende, så længe Plandisc behandler personoplysninger på vegne af Kunden i forbindelse med Kundens brug af planlægningsværktøjet.

7.3. Denne databehandleraftale vil automatisk ophøre ved ophør af Kundens abonnement på planlægningsværktøjet. Ved ophør af abonnementet vil Plandisc slette eller returnere alle Personoplysninger i det relevante format, som Plandisc har behandlet på vegne af Kunden. Såfremt Kunden ønsker bistand til returnering af data, fastsættes omkostninger forbundet hermed i fællesskab mellem parterne og skal baseres på i) timetakster for Plandisc’s anvendte tid, ii) kompleksiteten af den anmodede proces og iii) det valgte format.

Vi kan revidere disse betingelser fra tid til anden, så de bedre afspejler:

(a) ændringer af lovgivningen,

(b) nye lovgivningsmæssige krav eller

(c) forbedringer eller udvidelser af vores tjenester.

Hvis en opdatering påvirker din brug af tjenesterne eller dine juridiske rettigheder som bruger af vores tjenester, vil vi give dig besked før opdateringens ikrafttrædelsesdato ved at sende en e-mail til den e-mailadresse, der er tilknyttet din konto, eller via en produktintern besked. Disse opdaterede betingelser vil træde i kraft ikke mindre end 30 dage efter vores underretning af dig.

 

8.0. Vilkårsændringer

8.1. Denne Databehandleraftale er bindende for Parterne og kan kun ændres ved indgåelse af en ny databehandleraftale.

8.2. Uanset bestemmelsen i punkt 8.1 kan Plandisc revidere Databehandleraftalen med henblik på at sikre overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Plandisc vil i sådanne tilfælde notificere Kunden om ændringer af Databehandleraftalen.

9.0. Ansvar

9.1. Plandisc er ikke ansvarlig over for Kunden for opnåede tab, for så vidt disse er forårsaget af forhold, der ligger uden for Plandisc’s kontrol.

9.2. Plandisc er under ingen omstændigheder erstatningspligtig over for Kunden for dennes inddirekte tab, herunder men ikke begrænset til tab af omsætning og tab af omdømme. I øvrigt er Plandisc’s samlede erstatningsansvar over for Kunden begrænset til et beløb svarende til Kundens seneste 12 måneders abenonnementsbetalinger.

10.0. Lovvalg og værneting

10.1. Denne databehandleraftale reguleres af dansk ret.

10.2. Ethvert krav og enhver tvist, der udspringer eller på anden made er forbundet med denne databehandleraftale, skal afgøres ved byretten i Aarhus.

Bilag 1

Dette bilag er en integreret del af Databehandleraftalen og udgør Kundens instruktion af Plandisc i forbindelse med Plandisc’s behandling af personoplysninger på vegne af Kunden.

Behandling af personoplysninger

  1. Formål med behandlingen:

Plandisc behandler Kundens persondata, i det omfang Kunden indfører personoplysninger i planlægningsværktøjet, som stilles til rådighed og hostes af Plandisc. Behandlingen af persondata vil være nødvendige for at Plandisc kan opfylde sine forpligtelser i henhold til aboonementsaftalen.

  1. Kategorier af datasubjekter:

Plandisc behandler personoplysninger om de kategorier af datasubjekter, som Kunden indfører i planlægningsværktøjet, herunder Kundens ansatte, kunder, klienter, samarbejdspartnere, servicemodtagere (fx en skoles elever og elevernes forældre).

  1. Kategorier af personoplysninger:

Da planlægningsværktøjet indeholder fritekstfelter og mulighed for at uploade

Dokumenter, behandler Plandisc de personoplysninger, som Kunden indfører i Planlægningsværktøjet, herunder navn, titel, kontaktoplysninger, CPR, sygdom, samt ferie- og fridage.

Kunden opfordres til at begrænse indførslen af følsomme personoplysninger.

  1. Underdatabehandlere og fysisk placering af behandlingen

Plandisc bruger Microsoft som underdatabehandler, idet Plandisc softwaren hostes i Microsofts datacenter i Dublin, Irland.