Integritetspolicy

Integritetspolicy

Genom att använda webbplatsen plandisc.com, inkl. create.plandisc.com, accepterar du att Visma Plandisc A/S behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Visma Plandisc respekterar alla förfrågningar om att personuppgifter som uppges online inte ska lämnas ut, och vi är medvetna om behovet av lämpligt skydd och säker behandling av alla personuppgifter vi erhåller.

Visma Plandisc A/S, Axel Kiers Vej 5A, 8270 Højbjerg, Danmark, CVR-nr 37204854, är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som omfattas av denna integritetspolicy.

Om du inte accepterar integritetspolicyn ombeds du att inte använda webbplatsen.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter/personupplysningar omfattar all information om en person, inklusive – men inte begränsat till – namn, ålder, kön, adress och e-postadress.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?
Du kan, som regel, få åtkomst till webbplatsen utan att informera oss om vem du är eller lämna ut några personuppgifter om dig själv. I följande fall behandlar Visma Plandisc emellertid vissa personuppgifter om dig:

Skapande och administrering av konto
För att kunna skapa och administrera ditt konto samlar vi in och behandlar vissa uppgifter om dig, inklusive ditt namn och din e-postadress, när du skapar ett konto. Om du köper ett abonnemang behandlar vi även uppgifter om din betalning.

Kundservice/support
För att kunna behandla och besvara dina frågor samlar vi in och behandlar de personuppgifter du ger oss när du använder vår chatt, lämnar feedback och återkoppling, eller kommunicerar med oss på annat vis.

Användning av planeringsverktyget Plandisc
Om en användare uppger personuppgifter – t.ex. namn – i planeringsverktyget lagrar Visma Plandisc dessa personuppgifter på kundens vägnar. Visma Plandisc kontrollerar inte regelbundet vilka personuppgifter som eventuellt förs in i systemet och det är kundens ansvar att kontrollera om det är lagligt att uppge personuppgifterna i planeringsverktyget. Visma Plandisc uppmanar till att användningen av vissa kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter) begränsas.

I den utsträckning det har ingåtts ett personuppgiftsbiträdesavtal (relevant för företagskunder) behandlar vi eventuella personuppgifter som förs in i planeringsverktyget i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtalet.

Förbättring av webbplatsen
För att vidareutveckla och förbättra Visma Plandiscs webbplats för vi statistik över, samt analyserar hur, användarna använder webbplatsen. Detta gör vi genom att använda cookies som samlar in information om vilka sidor och webbläsare våra kunder använder mest, samt information om användarnas IP-adresser. Du kan läsa om cookies här.

Vårt nyhetsbrev – Uppdatering
I samband med din registrering till och vår administration av våra nyhetsbrev samlar vi in och behandlar dina kontaktuppgifter, inklusive ditt namn och din e-postadress.

Rättsliga krav
Förutom ovanstående behandling av dina personuppgifter använder och lagrar vi dina personuppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga krav, till exempel bokföringsregler.

Plandiscs syfte med att behandla dina personuppgifter är att kunna identifiera dig och att på bästa möjliga sätt kunna betjäna dig som besökare på vår webbplats, som potentiell affärspartner, eller när du har valt att interagera med Plandisc på annat sätt .

Användning av personuppgiftsbiträden
Dina personuppgifter kan komma att överlämnas till externa samarbetspartner (personuppgiftsbiträden) som behandlar uppgifterna på våra vägnar – till exempel i samband med utskick av våra nyhetsbrev till dig eller lagring av dina personuppgifter.

Rättslig grund för insamling och användning av dina personuppgifter
Behandlingen av dina personuppgifter i samband med skapandet och administreringen av ditt konto baseras på ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på info@plandisc.com. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att ditt konto inte kommer vara tillgängligt längre efter att du återkallat ditt samtycke.

Behandlingen av dina personuppgifter i samband med kundservice/support, utskick av nyhetsbrev, samt förbättring av vår webbplats baseras på vårt legitima intresse att tillhandahålla dessa tjänster.

Behandling av dina personuppgifter till följd av rättsliga krav baseras på våra rättsliga förpliktelser.

Hur länge lagras dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att raderas när vi inte längre behöver dem och vi inte enligt lag är skyldiga att lagra dem längre.

Om du avregistrerar dig från vårt nyhetsbrev kommer vi att automatiskt radera alla uppgifter som vi inte är skyldiga att lagra enligt lag.

Dina rättigheter
Du har rätt att få insyn i de personuppgifter vi har registrerat om dig, samt syftet med att de lagras. Om du begär insyn får du en kopia av dina personuppgifter. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade eller korrigerade, samt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Dessutom kan du i vissa fall ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, inklusive när det gäller personuppgifter som behandlas med avsikt att användas i direkt marknadsföring, inklusive profilering.

I den utsträckning Visma Plandisc – baserat på ditt samtycke – utför automatisk behandling av personuppgifter som lämnats in av dig, har du rätt att begära att en kopia av dina personuppgifter skickas till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du vill utnyttja dina rättigheter kan du kontakta Plandisc på info@plandisc.com.

Vi vidarebefodrar dina personuppgifter till andra enbart i de fall lagen, avtalsvillkoren eller kraven för att ingå ett avtal tillåter eller kräver det.

Lagring av data
Visma Plandisc säkerställer en hög standard på datalagring. Genom partnerskap med Microsoft säkrar Visma Plandisc de personuppgifter som Visma Plandisc behandlar.

Visma Plandisc har åtgärder som skyddar din information mot förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar och uppdaterar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder för att följa med i den tekniska utvecklingen.

Anledning till denna skrivelse
Denna integritetspolicy har tagits fram för att uppfylla kraven i GDPR art. 13.

Om du har klagomål
För att hävda dina rättigheter måste du kontakta oss. Det gör du bäst genom att skriva till den ansvarige på mail privacy@plandisc.com.

Utöver möjligheten att kontakta Plandisc direkt via ovanstående e-postadress, har du även rätt att rikta eventuella klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten i Danmark: Datatilsynet, Borgersgade 28, 5., 1300 Köpenhamn K.F., Danmark.

Uppdateringar
Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra denna policy efter behov. Den senaste versionen kommer alltid finnas tillgänglig på vår hemsida. Om ändringar görs i hur vi behandlar personuppgifter kommer vi även att meddela dig i form av ett synligt meddelande på vår webbsida.

Med vänliga hälsningar,

DPM, Mads Nielsen
privacy@plandisc.com