Abonnemangsvillkor

Abonnemangsvillkor

Abonnemangsvillkor för Visma Plandisc A/S – GÄLLER ENDAST VERKSAMHETER

1. TECKNANDE AV ABONNEMANG OCH GODKÄNNANDE AV VILLKOR

1.1. Dessa prenumerationsvillkor (nedan kallade ”Villkor”) godkänns genom att kryssa för ”Jag har läst och godkänner abonnemangsvillkoren” på beställningsformuläret, genom att använda applikationen eller tjänsten eller genom att på annat sätt tillkännage godkännande härav och gäller mellan Visma Plandisc A/S, Axel Kiers Vej 5A, 8270 Højbjerg, Danmark, CVR-nr 37204854 (nedan kallat ”Plandisc”) och kunden (nedan kallad ”Kunden”). Om Kunden är en juridisk person accepteras dessa villkor på Kundens vägnar.

1.2. Om du väljer att anmäla dig till Plandiscs nyhetsbrev när du upprättar abonnemanget, godkänner du att Plandisc får skicka marknadsföring till dig och du godkänner villkoren för Plandiscs nyhetsbrev.

2. ABONNEMANGETS VARAKTIGHET

2.1. Abonnemanget träder i kraft vid beställning och löper tillsvidare tills det sägs upp i enlighet med dessa Villkor.

3. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNINGSVILLKOR

3.1. De vid var tid gällande priserna finns på Plandiscs webbplats och kan komma att ändras genom ett offentliggörande på webbplatsen senast en månad i förväg före utgången av ett kvartal. Detsamma gäller för ändringar i sammansättning och innehåll av abonnemangstyper och tilläggsmoduler. Alla priser är exkl. moms.

3.2. Det är möjligt att välja betalning med kreditkort (VISA eller MasterCard) eller mot faktura. Vid betalning med kreditkort dras beloppet omedelbart från det valda kortet. Vid betalning mot faktura är betalningsvillkoren 8 dagar netto från fakturadatum. Vid betalning mot faktura tillkommer en avgift på 25 DKK.

3.3. Det betalas i förväg för ett år åt gången, med början från det datum abonnemanget ingås. Det sker ingen återbetalning vid uppsägande mitt på året.

3.4. Förnyelse av abonnemanget sker automatiskt vid betalning med kreditkort, om inte Kunden själv säger upp abonnemanget före utgången. Om du väljer att betala med kreditkort när du upprättar ditt abonnemang eller om du ändrar ditt betalningssätt från faktura till kreditkort vid ett senare tillfälle godkänner du automatisk kreditkortsbetalning.

3.5. Om abonnemanget inte betalas i tid skickas en första påminnelse utan avgift 7 dagar efter fakturans förfallodatum. Om abonnemanget fortfarande inte betalats skickas en andra påminnelse ut 10 dagar senare med en avgift på 100 DKK. Om betalning fortfarande inte mottagits inom 7 dagar efter den andra påminnelsen spärras tillgången till kundens Plandisc-konto. Tillgången till programmet öppnas igen efter mottagen betalning, såvida inte Plandisc redan har avslutat abonnemanget.

3.6. Kunden accepterar att fakturor och påminnelser som skickas per e-post till den av Kunden angivna e-postadressen ska anses vara levererade när de har skickats från Visma Plandisc A/S.

4. UPPSÄGNING

4.1. Kunden kan säga upp abonnemanget 14 dagar innan en ny abonnemangsperiod börjar.

4.2. Uppsägning ska ske skriftligen genom att kontakta Plandisc på info@plandisc.com eller genom att gå in på sitt konto – välj abonnemang – tryck på knappen ”avsluta abonnemang”.

4.3. Plandisc kan säga upp abonnemanget med 6 månaders varsel före utgången av ett kalenderkvartal, eller utan varsel om Kunden grovt missköter dessa Villkor eller vid Kundens konkurs eller insolvens.

4.4. Om Kunden i samband med upprättande av abonnemanget har godkänt att Plandisc får skicka direktmarknadsföring kommer Kunden att fortsätta att få nyhetsbrev tills dess att Kunden aktivt avregistrerar sig. Om Kunden vill avregistrera sig från Plandiscs nyhetsbrev ska detta ske genom att följa anvisningarna i Villkoren för Plandiscs nyhetsbrev.

5. KUNDENS DATA

5.1. Kundens data lagras och behandlas i överensstämmelse med vår Integritetspolicy.

6. ÄNDRINGAR I INNEHÅLL

6.1. Plandisc har rätt att löpande göra uppdateringar och förbättringar av programmet. Plandisc har likaledes rätt att ändra programmets sammansättning och struktur. Sådana uppdateringar, förbättringar och ändringar kan ske med eller utan förvarning och kan påverka tjänsten, inklusive information och data som laddats upp till eller tillhandahållits av programmet.

7. ÖVERLÅTELSE

7.1. Plandisc har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter mot Kunden till ett närstående företag eller en tredje part.

7.2. Kunden accepterar att Plandisc har rätt att använda underleverantörer under alla omständigheter, inklusive för avveckling och drift av programmet och för lagring av Kundens data.

8. VILLKORSÄNDRINGAR

8.1. Plandisc har rätt att ändra dessa villkor i alla avseenden. De vid var tid gällande Villkoren kommer att finnas tillgängliga på Visma Plandisc A/S webbplats. Plandisc strävar efter att ge rimlig förvarning (1 månad) i samband med varje ändring genom offentliggörande på webbplatsen. Användande av programmet efter en ändring av dessa Villkor utgör ett godkännande av sådana ändrade Villkor. Det är Kundens skyldighet att löpande hålla sig uppdaterad om ändringar av Villkoren.

9. TVISTER

9.1. Dessa Villkor lyder under dansk lag och alla tvister som uppstår med anknytning till abonnemanget, inklusive dessa Villkor, ska läggas fram vid Byretten i Viborg i Danmark.

10. SAMARBETSOMRÅDE

10.1. Vi förbehåller oss rätten att kontakta dig via e-post eller telefon i samband med administrationen av ditt abonnemang.

11. GILTIGHET

11.1. Dessa villkor gäller från 2018-05-25 och ersätter tidigare villkor.

Abonnemangsvillkor för Visma Plandisc A/S – GÄLLER ENDAST  KONSUMENTER

1. TECKNANDE AV ABONNEMANG OCH GODKÄNNANDE AV VILLKOR

1.1. Dessa prenumerationsvillkor (nedan kallade ”Villkor”) godkänns genom att kryssa för ”Jag har läst och godkänner abonnemangsvillkoren” på beställningsformuläret, genom att använda applikationen eller tjänsten eller genom att på annat sätt tillkännage godkännande härav och gäller mellan Visma Plandisc A/S, Axel Kiers Vej 5A, 8270 Højbjerg, Denmark, CVR-nr 37204854 (nedan kallat ”Plandisc”) och kunden (nedan kallad ”Kunden”) när Kunden är konsument.

1.2. Om du väljer att anmäla dig till Plandiscs nyhetsbrev när du upprättar abonnemanget, godkänner du att Plandisc får skicka marknadsföring till dig och du godkänner Villkoren för Plandiscs nyhetsbrev.

2. ABONNEMANGETS VARAKTIGHET

2.1. Abonnemanget träder i kraft vid beställning och löper tillsvidare tills det sägs upp i enlighet med dessa Villkor.

3. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNINGSVILLKOR

3.1. De vid var tid gällande priserna finns på Plandiscs webbplats. Alla priser är inkl. moms. Det görs uttryckligen förbehåll för prisändringar.

3.2. Det är möjligt att välja betalning med kreditkort (VISA eller MasterCard) eller mot faktura. Vid betalning med kreditkort dras beloppet omedelbart från det valda kortet. Vid betalning mot faktura är betalningsvillkoren 8 dagar netto från fakturadatum. Vid betalning mot faktura tillkommer en avgift på 25 DKK.

3.3. Det betalas i förväg för ett år åt gången, med början från det datum abonnemanget ingås.

3.4. Förnyelse av abonnemanget sker automatiskt vid betalning med kreditkort, om inte Kunden själv säger upp abonnemanget före utgången. Om du väljer att betala med kreditkort när du upprättar ditt abonnemang eller om du ändrar ditt betalningssätt från faktura till kreditkort vid ett senare tillfälle godkänner du automatisk kreditkortsbetalning.

3.5. Om abonnemanget inte betalas i tid skickas en första påminnelse utan avgift 7 dagar efter fakturans förfallodatum. Om abonnemanget fortfarande inte betalats skickas en andra påminnelse ut 10 dagar senare med en avgift på 100 DKK. Om betalning fortfarande inte mottagits inom 7 dagar efter den andra påminnelsen spärras tillgången till kundens Plandisc-konto. Tillgången till programmet öppnas igen efter mottagen betalning, såvida inte Plandisc redan har avslutat abonnemanget.

3.6. Kunden accepterar att fakturor och påminnelser som skickas per e-post till den av Kunden angivna e-postadressen ska anses vara levererade när de har skickats från Visma Plandisc ApS.

4. ÅNGERRÄTT

4.1. För konsumenter gäller en lagstadgad ångerrätt i 14 dagar från och med den dag då avtalet ingicks. Om den sista dagen för utövande av ångerrätten infaller på en helgdag, lördag, söndag, grundlovsdagen, julafton eller nyårsafton utlöper tidsfristen efterföljande vardag. Ångerfristen är uppfylld om du skickar ditt meddelande om utövande av ångerrätten före utgången av ångerfristen.

4.2. För att göra ångerrätten gällande ska du meddela Plandisc om ditt beslut att ångra köpet i ett entydigt förklaring före utgången av din 14 dagars ångerfrist.

5. UPPSÄGNING

5.1. Abonnemanget är bindande under de första 5 månaderna, varefter abonnemanget kan sägas upp med en månads varsel före utgången av en månad. Om Kunden vid tidpunkten för uppsägningen har betalat för en period efter uppsägningstidpunkten fortsätter abonnemanget tills dess att betalningsperioden har löpt ut, såvida inte Kunden vill få detta belopp återbetalat.

5.2. Uppsägning ska ske skriftligen genom att kontakta Plandisc på info@plandisc.com eller genom att gå in på sitt konto – välj abonnemang – tryck på knappen ”avsluta abonnemang”.

5.3. Plandisc kan säga upp abonnemanget med 6 månaders varsel före utgången av ett kalenderkvartal, eller utan varsel om Kunden grovt missköter dessa Villkor eller vid Kundens konkurs eller insolvens.

5.4. Om Kunden i samband med upprättande av abonnemanget har godkänt att Plandisc får skicka direktmarknadsföring kommer Kunden att fortsätta att få nyhetsbrev tills dess att Kunden aktivt avregistrerar sig. Om Kunden vill avregistrera sig från Plandiscs nyhetsbrev ska detta ske genom att följa anvisningarna i Villkoren för Plandiscs nyhetsbrev.

6. KUNDENS DATA

6.1. Kundens data lagras och behandlas i överensstämmelse med vår Integritetspolicy.

7. KLAGOMÅLSMÖJLIGHETER I KONSUMENTRELATIONER

7.1. I händelse av tvister mellan Kunden och Plandisc har Kunden, i konsumentrelationer, möjlighet att kontakta den danska allmänna reklamationsnämnden Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning och därefter till Forbrugerklagenævnet, om Kunden vill klaga.

Var uppmärksam på att vissa villkor ska vara uppfyllda för att Center for Klageløsning och Forbrugerklagenævnet ska behandla ett klagomål. Mer information kan hämtas på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens webbplats www.forbrug.dk.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens adress: Carl Jacobsens Vej 35, DK-2500 Valby, Danmark.

8. ÄNDRINGAR I INNEHÅLL

8.1. Plandisc har rätt att löpande göra uppdateringar och förbättringar av programmet. Plandisc har likaledes rätt att ändra programmets sammansättning och struktur. Sådana uppdateringar, förbättringar och ändringar kan ske med eller utan förvarning och kan påverka tjänsten, inklusive information och data som laddats upp till eller tillhandahållits av programmet.

9. ÖVERLÅTELSE

9.1. Plandisc har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter mot Kunden till ett närstående företag eller en tredje part.

9.2. Kunden accepterar att Plandisc har rätt att använda underleverantörer under alla omständigheter, inklusive för avveckling och drift av programmet och för lagring av Kundens data.

10. VILLKORSÄNDRINGAR

10.1. Plandisc har rätt att ändra dessa villkor i alla avseenden. De vid var tid gällande Villkoren kommer att finnas tillgängliga på Visma Plandisc A/S webbplats. Obetydliga ändringar meddelas genom ett offentliggörande på webbplatsen och väsentliga ändringar kommer att meddelas individuellt.

11. TVISTER

11.1. Dessa Villkor lyder under dansk lag och alla tvister som uppstår med anknytning till abonnemanget, inklusive dessa Villkor, ska läggas fram vid Byretten i Viborg i Danmark.

12. SAMARBETSOMRÅDE

12.1. Vi förbehåller oss rätten att kontakta dig via e-post eller telefon i samband med administrationen av ditt abonnemang.

13. GILTIGHET

13.1. Dessa villkor gäller från 2018-05-25 och ersätter tidigare villkor.