9. september 2015

Innhold i en årsplan

Årsplanen skal være en arbeidsplan for styret/ ledelsen eller avdelingen, som inneholder oppgaver og mål, der skal jobbes etter. Typisk er der to kategorier av oppgaver, som inngår i styrets årshjul:

Faste oppgaver, som et styre skal ivareta
•Lovmessige oppgaver som årsregnskap, generalforsamling osv.
•Krav til styrets arbeide som følge av lovgivning, anbefalinger osv.
•Oppgaver fastlagt i styrets forretningsorden
•Løpende informasjon og kontroll i forhold til den ordinære drift

Typisk er det ikke et problem for styrene å fastlegge oppgavene i denne kategori i en års-plan, da det er oppgaver, som er meget konkrete og historisk har været ivaretatt og fastlagt på et fast møde i en lengre årrekke.

I den anden kategori er der overordnet 2 oppgaver, som bør inngå i årshjulet:
Årlig planlagte utviklingsoppgaver, som skal ivaretas
•Oppgaver med hensyn til målsetning, strategiutvikling osv.
•Særlige oppgaver og mål med utgangspunkt i aktuelle forhold

Det er især denne kategori av oppgaver og mål, som er viktige at få fastlagt i årsplanen med henblikk på å skape en sammenhengende og målrettet prioritering av utviklingsoppgaver og mål for styret. Samtidig er det ofte disse oppgaver, der forbigås, hvis styret ikke har utarbeidet en årsplan.

Samlet er det viktig, at årshjulet inneholder alle årets arbeidsoppgaver i sturet, så planen blir så rettvisende og realistisk som mulig.