Vandværkets årshjul

Årshjul på et vandværk

Årshjul i et vandværk

For alle virksomheder har planlægning af virksomhedens aktiviteter stor betydning for en hensigtsmæssig og smidig drift af virksomheden. Det gælder også tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde. Det er vores erfaring, at brugen af et årshjul som planlægningsinstrument for vand- og spildevandsselskabers bestyrelsesmøder kan være med til at sikre, at de enkelte møder placeres på de rette tidspunkter, så selskaberne kan overholde frister, f.eks. over for ejerkommunen og Forsyningssekretariatet.

Et vandværk har mange opgaver i løbet af året. Opgaverne er samlet i to ringe i et årshjul, som du kan se her på siden. Det ene årshjul viser bestyrelsens opgaver, og det andet viser de administrative opgaver.

Årshjul

Årshjul til administration og bestyrelsen

Dette er et eksempel på et årshjul for vandværker med et oplæg til, hvordan bestyrelsesmøderne kan tænkes i en sammenhæng med indberetningsfrister og frister for
fremsendelse af materiale til kommunen. Årshjulet kan indgå som en del af bestyrelsens forretningsorden og bidrage til en god struktur på bestyrelsens arbejde. Bestyrelsesmødernes tidsmæssige
placering er ikke uvæsentlig, da det er grundlag for, at selskabet kan overholde de respektive frister, der gælder for vandværker, samtidig med at selskabets daglige ledelse får
gode betingelser for at forberede beslutninger mv.
Ud over at sikre rettidig anmeldelse af lovpligtige forhold har bestyrelsen ansvaret for den strategiske planlægning og for at sikre, at elskabet har en forsvarlige organisation, herunder risikostyring. Dette arbejde kan med fordel planlægges, så bestyrelsen evaluerer organisationen og strategien på tidspunkter, hvor der ikke har æret fokus på overholdelse af lovbestemte frister. Mange bestyrelser vælger at holde et årligt strategiseminar, hvor emnet f.eks. kan være risikostyring, langsigtet investeringsplanlægning eller
andre mere overordnede forhold

Årshjul